Yleiset myyntiehdot – L'Oréal Finland Oy, Y-tunnus 0346279-6
Voimassa 1.1.2024 alkaen


1.    Määritelmät
Näissä yleisissä myyntiehdoissa (“Myyntiehdot”) “Myyjä” tarkoittaa L'Oréal Finland Oy:tä, ”Asiakas” henkilöä tai yritystä, joka ostaa Tuotteita Myyjältä, ”Tuotteet” Myyjän myytäväksi tarjoamia tuotteita, jotka on lueteltu asianomaisen osaston hinnastossa ja ”Tilaus” Asiakkaan tilausta ja Tuotteiden toimituspyyntöä.


2.    Soveltuvuus
Tekemällä Tilauksen Asiakkaan katsotaan lukeneen ja hyväksyneen Myyntiehdot. Myyntiehtoja sovelletaan vain Asiakkaisiin, jotka vastaanottavat Tuotteiden toimituksia ja laskuja Suomessa. Tämä Myyntiehtojen versio korvaa kaikki aiemmat versiot ja on etusijalla suhteessa kaikkiin ehtoihin, joita Asiakas yrittää yksipuolisesti soveltaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Asiakkaan yleiset toimitus- tai ostoehdot.


3.    Hinnat
Tuotteiden hinnat ovat Tilauksen hetkellä voimassa olevat hinnat. Hinnat ja muut ehdot määritetään kullekin tilaukselle erikseen. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hinnat on määritetty ottaen huomioon vallitsevat markkinaolosuhteet. Myyjä varaa oikeuden muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle kaksi kuukautta etukäteen. Myyjä voi esittää erikoistarjouksia ja/tai kampanjoita Asiakkaalle. Tällaiset tarjoukset, jotka Myyjän edustaja esittää kirjallisesti ja jotka koskevat sovittua määrää Tuotteita, ovat voimassa rajoitetun ajan. Tällaisten erikoistarjousten yhteydessä tarjotut alennukset vähennetään kunkin Tuotteen listahinnasta.

 

4.    Toimitukset
Toimitukset riippuvat Tuotteiden saatavuudesta ja ne tehdään INCOTERMS 2020 CIP -toimituslausekkeen mukaisesti. Myyjä järjestää Tuotteiden kuljetuksen. Rahti-, pakkaus- ja hallintokuluista veloitetaan 10 euron lisämaksu, kun tilauksen arvo on alle 170 euroa. Kaikki ilmoitetut toimitusajat ovat vain arvioita. Myyjä pyrkii noudattamaan ilmoitettuja toimitusaikoja, mutta ei ole vastuussa niiden noudattamatta jättämisestä. Asiakas ei siten ole oikeutettu saamaan korvausta viivästyneistä toimituksista tai peruuttamaan viivästyneitä Tilauksia. Tuotteet toimitetaan standardinmukaisissa pakkauksissa. Tilaukset on mahdollisuuksien mukaan tehtävä kokonaisina kuormalavakerroksina, kokonaisina kuormalavoina tai kokonaisina laatikoina. Consumer Products Division -osaston Tuotteiden osalta Myyjä pyöristää tilattujen Tuotteiden määrän automaattisesti ylöspäin lähimpään pakkausmäärään (minimi standardipakkaus).

 

5.    Vaatimukset
Mikäli Tuotteita on ilmeisesti kadonnut, Tuotteet tai niiden määrä on väärä tai Tuotteet ovat näkyvästi turmeltuneet tai vahingoittuneet, Asiakkaan on välittömästi Tuotteiden vastaanottamisen yhteydessä tehtävä varauma kuljetusasiakirjaan ja ilmoitettava siitä Myyjälle neljän kalenteripäivän kuluessa. Mikäli katoaminen, turmeltuminen tai vahingoittuminen ei ole heti nähtävissä, Asiakkaan on ilmoitettava siitä Myyjälle 7 päivän kuluessa siitä päivästä, kun hän on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi tällaisesta katoamisesta, turmeltumisesta tai vahingoittumisesta. Kaikissa Myyjälle esitetyissä vaatimuksissa on mainittava asianomaisen laskun numero.
Näiden määräaikojen ulkopuolella esitettyjä vaatimuksia ei hyväksytä.

 

6.    Tuotteiden palautus
Tuotteet toimitetaan ilman palautusoikeutta. Myyntikelpoisten, virheettömien Tuotteiden palautuksia ei hyväksytä, paitsi jos ne johtuvat virheellisestä toimituksesta. Kussakin yksittäistapauksessa palautukselle edellytetään Myyjän kirjallista hyväksyntää, ja Myyjä lähettää Asiakkaalle palautusvahvistuksen. Mikäli Asiakas tekee palautuksen ilman Myyjän hyväksyntää/palautusvahvistusta, palautetut Tuotteet säilytetään varastossa, josta Asiakas voi noutaa ne omalla kustannuksellaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä. Kaikkien palautettujen Tuotteiden on oltava puhtaita, ehjiä, vailla Asiakkaan hintalappuja, hälytysmerkkejä tai muita merkintöjä, alkuperäispakkauksessa ja myyntikelpoisessa kunnossa. Tuotteita, jotka palautuvat vahingoittuneina Asiakkaan puutteellisen pakkauksen vuoksi, ei hyvitetä Asiakkaalle.

 

7.    Muutokset
Myyjä varaa oikeuden muuttaa painoa tai pakkausta tarvittaessa muuttuneiden kaavojen, pakkaamisen tai säiliöiden vuoksi. Tällaisissa tapauksissa Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista.

 

8.    Laskut ja maksaminen
Myyjän yleinen maksuehto on 30 kalenteripäivää laskun päiväyksestä. Laskut toimitetaan sähköisessä muodossa, mutta Asiakkaan pyynnöstä voidaan toimittaa paperilasku lisämaksua vastaan.


Myyjän laskut voidaan maksaa suoraveloituksella tai muulla Myyjän kulloinkin hyväksymällä sähköisellä maksutavalla. Käteis- ja shekkimaksuja ei hyväksytä. Kaikkien maksujen on oltava tunnistettavissa laskun ja/tai asiakasnumeron perusteella. Mikäli Asiakas ei suorita maksua edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, Myyjä voi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitään muita Myyjän oikeuksia tai oikeussuojakeinoja:
a)    peruuttaa tai keskeyttää kaikki lisätoimitukset Asiakkaalle;
b)    vaatia Asiakasta suorittamaan ennakkomaksun kaikista vielä suorittamatta olevista toimituksista; ja/tai
c)    periä viivästyskorkoa Suomen korkolain (633/1982) mukaisesti Suomen Pankin korkokannan mukaan lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä, laskettuna siitä päivästä, jolloin maksamaton lasku erääntyi.

Myyjä valvoo jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja pidättää oikeuden hylätä tai jäädyttää Tilauksen kokonaan tai osittain mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos Asiakkaan Myyjälle maksamatta olevien laskujen kokonaismäärä ylittää tai tulee ylittämään Asiakkaan luottorajan Myyjän kanssa ja/tai Myyjän luottovakuutuksenantaja on kieltäytynyt kattamasta Myyjän laskuja Asiakkaalle. Tällaisessa tilanteessa Myyjä varaa oikeuden pyytää ennakkomaksua Asiakkaan tekemistä Tilauksista, joita Myyjän luottovakuutus ei kata, ja/tai määrittää Tuotteille enimmäismäärän, jonka Asiakas voi ostaa.

Maksua ei voida suorittaa kuittaamalla mitään vaatimuksia, joita Asiakkaalla saattaa olla Myyjää kohtaan, eikä myöskään sovittujen myynninedistämistoimien yhteydessä Asiakkaalle kuuluvia summia. Asiakkaan on laskutettava Myyjää myynninedistämistoimista erikseen ja niiden maksaminen tapahtuu osapuolten välisen erillisen asiaa koskevan sopimuksen mukaisesti.


Mahdolliset ristiriitaisuudet laskussa eivät oikeuta Asiakasta pidättäytymään koko laskun maksamisesta. Lähettäessään Asiakkaalle maksumuistutuksen Myyjä pidättää itsellään oikeuden periä muistutusmaksun. Mikäli Asiakas ei maksa laskua toisen muistutuksen jälkeen, Myyjä voi peruuttaa tai keskeyttää lisätoimitukset Asiakkaalle. Mikäli Asiakas ei maksa laskua neljännen muistutuksen jälkeen, Myyjä siirtää saatavan perintään. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Myyjälle kaikista muutoksista yhteystiedoissa. 

 

9.    Omistuksenpidätys
Tuotteiden omistusoikeus säilyy Myyjällä, kunnes Myyjä on saanut täyden maksun tai Tuotteet on myyty Asiakkaan tavanomaisessa liiketoiminnassa, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Mikään tässä lausekkeessa ei anna Asiakkaalle oikeutta palauttaa Tuotteita tai kieltäytyä niiden maksamisesta tai viivästyttää maksua. Asiakkaan on säilytettävä Tuotteet erillään muista tuotteista siten, että ne ovat selvästi tunnistettavissa Myyjälle kuuluviksi. Asiakkaan on kaikkina aikoina sallittava Myyjän tehdä inventaario varastosta ja myönnettävä Myyjälle omistusoikeus varastoituihin Tuotteisiin Myyjälle suorittamatta olevien saatavien arvoa vastaavalla määrällä. 

  
10.    Sopimusrikkomus
Mikäli Asiakas ei noudata näiden Myyntiehtojen mukaisia velvoitteitaan tai muulla tavoin rikkoo velvollisuuksiaan Myyjää kohtaan, Myyjällä on oikeus peruuttaa, keskeyttää tai irtisanoa kaikki Asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset tai Asiakkaan tekemät Tilaukset ja/tai kieltäytyä uusista toimituksista ja/tai saada pääsy Asiakkaan tiloihin suojaamaan ja/tai poistamaan kaikki Tuotteet, joihin Myyjällä on edelleen omistusoikeus.

 

11.    Force Majeure
Mikäli Myyjä on estynyt täyttämästä Tilaukseen liittyviä velvoitteitaan sellaisten olosuhteiden vuoksi, jotka ovat Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, lakot, työtaistelut, tulipalo, onnettomuudet, teolliset tai poliittiset toimet tai konfliktit, hankintavaikeudet tai vastaavat), näiden Tilausten täyttäminen keskeytyy siksi ajaksi, kun Myyjä on estynyt täyttämästä velvoitteitaan. Myyjä voi myös päättää peruuttaa Tilauksen, ja tällöin Myyjä ei ole velvollinen maksamaan korvausta mistään sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu tällaisesta keskeytymisestä tai peruuttamisesta. 

 

12.    Vastuunrajoitus
Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta voiton menetyksestä tai sopimusten menetyksistä taikka mistään muusta välillisestä vahingosta riippumatta siitä, johtuvatko ne huolimattomuudesta, sopimusrikkomuksesta tai muusta syystä.

 

13.    Välineet
Kaikki Myyjän veloituksetta toimittamat välineet ja materiaalit (esim. näytteet, mainos- ja myyntitelineet ja kalusteet tai markkinointimateriaali) ovat Myyjän omaisuutta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden ottaa välineet/materiaalit takaisin aina kun Myyjä katsoo sen aiheelliseksi. Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita välineille/materiaaleille aiheutuu Asiakkaan virheellisen käytön vuoksi. Välineet/materiaalit on pidettävä hyvässä kunnossa koko sen ajan, kun ne sijaitsevat Asiakkaan tiloissa. Välineitä ei saa missään tilanteessa poistaa tai tuhota, tai tehdä muuta vastaavaa, ilman Myyjän nimenomaista lupaa.

 

14.    Jälleenmyynti
Asiakas ei saa jälleenmyydä Tuotteita suoraan tai välillisesti EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Jos Asiakas on nimetty Myyjän selektiivisen jälleenmyyntiverkoston valtuutetuksi jälleenmyyjäksi, Asiakas saa jälleenmyydä Tuotteita ainoastaan kuluttajille ja muille Myyjän selektiivisen jälleenmyyntiverkoston valtuutetuille jälleenmyyjille. Jos Asiakas jälleenmyy sellaisia Tuotteita, jotka eivät kuulu selektiivisen jälleenmyyntiverkoston piiriin, Asiakas ei saa aktiivisesti jälleenmyydä Tuotteita alueille tai asiakasryhmille, jotka on yksinomaisesti osoitettu toiselle jälleenmyyjälle tai jotka Myyjä on varannut. Jos tätä kieltoa rikotaan, Myyjällä on oikeus lopettaa toimitukset Asiakkaalle tai päättää liikesuhde Asiakkaan kanssa ilman ennakkoilmoitusta.

 

15.    Luottamuksellisuus
Asiakas ei saa milloinkaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisia Myyjää tai osapuolten liikesuhdetta koskevia tietoja, jotka voivat tulla Asiakkaan tietoon osapuolten välisen liikesuhteen aikana ja jotka eivät ole julkista tietoa.


16.    Eettisyys ja sovellettavan lainsäädännön noudattaminen
Asiakkaan on noudatettava kaikkea sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, työlainsäädäntöä, lainsäädäntöä koskien työturvallisuutta ja -terveyttä, ympäristönsuojelua, korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, henkilötietojen suojaa, taloudellista ja ei-taloudellista avoimuutta, verotusta sekä kilpailulainsäädäntöä ja kansainvälisiä pakotteita. Asiakas sitoutuu myös harjoittamaan toimintaansa noudattaen kaikkia periaatteita, arvoja ja sitoumuksia, jotka on esitetty L'Oréalin Etiikkaohjeistuksessa (saatavilla osoitteessa https://www.loreal.com/en/articles/commitments/code-of-ethics/) sekä noudattamaan kaikkia Myyjän tekemiä kohtuullisia tietopyyntöjä tämän lausekkeen noudattamisen varmistamiseksi. Mikäli tätä lauseketta rikotaan tai jos Asiakkaan (tai sen johtajien tai pääosakkeenomistajien) nimi tulee yhdistetyksi eettiseen rikkomukseen, Myyjä pidättää oikeuden päättää sopimussuhde Asiakkaan kanssa välittömästi ja ilman seuraamuksia.

 

17.    Henkilötiedot
Ajantasainen versio Myyjän tietosuojapolitiikasta löytyy L'Oréal Groupe Nordics Pages:n sivustolta osoitteesta https://www.loreal.com/en/nordics/pages/group/privacy-policy-finland/.  


18.    Tuomioistuin ja lainvalinta
Osapuolten väliseen oikeussuhteeseen tai näihin Myyntiehtoihin liittyviin tai niistä johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia ja ne ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Oikeuspaikka ensimmäisessä oikeusasteessa on Myyjän kotipaikan mukainen käräjäoikeus.

 

L'Oréal Finland Oy, Keilaranta 13a, 02150 Espoo, Suomi
Puhelin: +358 9 452631